Environment. politika

Vychází z rozhodnutí organizace neustále zlepšovat systém environmentálního managementu.

Environmentální politika organizace AGROEKOL s.r.o. je kompatibilní s aktualizovanou Státní politikou ŽP jejíž prioritní oblasti se soustřeďují hlavně na řešení přetrvávajících a nově vzniklých environmentálních problémů v oblasti:
1. ochrany přírody, krajiny a biologické rozmanitosti
2. udržitelného využívání přírodních zdrojů, ochrany vod a ochrany před povodněmi, optimalizace materiálových to­ků a nakládání s odpady
3. snižování zátěže životního prostředí pocházející z lidské činnosti, zlepšování environmentálních standardů pro kvali­tu lidského života
4. ochrany klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší
5. zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního pro­středí.

K ochraně životního prostředí se zavazujeme
ad 1) Neustále zlepšovat životní prostředí používáním především moderní, ověřené, ekologicky šetrné technologie a snadno odbouratelných a tím k přírodě šetrných prostředků ve výrobním procesu.
ad 2) V maximální míře zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblastí spotřeby energií, pohonných hmot a materiálů. V odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů,třídění odpadů a minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů. Budeme maximálně šetřit zdroji podzemních vod a tím snižoval množství odpadních vod.
ad 3) Zajistit, aby osoby provádějící úkony, které mohou způsobit významné enviromentální dopady identifikované organizací, byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. Pravidelně vzdělávat všechny zaměstnance v oblasti ŽP s poukázáním na důležitost shody s enviromentální politikou, poskytovat informace o enviromentálních přínosech zlepšeného osobního chování atd. Dodržovat legislativní a právní předpisy a jiné požadavky, ke kterým se společnost zavázala a které považujeme za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšováni ochrany životního prostředí.
ad 4) Pravidelnou obměnou techniky budeme zabezpečovat neustálé zlepšování a prevenci znečišťování životního prostředí a ovzduší.
ad 5) Environmentální politiku a zásady EMS budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro společnost nebo z pověření společnosti a budeme je uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a kooperujících organizaci.

Vedení společnosti
se k podpoře této environmentální politiky zavazuje vytvořit odpovídající personální a finanční zdroje a ročně ji upřesňovat do konkrétních Cílů a cílových hodnot a programů. Zavazuje se jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a přihlašuje se k zodpovědnosti za ně. Vedení společnosti si je plně vědomo závažnosti zátěže životního prostředí i své spoluzodpovědnosti za postupné zlepšováni podmínek životního prostředí pro současnou i budoucí generaci.

Od pracovníků
se očekává aktivní spolupráce s vedením společnosti včetně námětů k soustavnému zlepšování ochrany životního prostředí.

Lubomír Krov
ředitel společnosti

 

Politika kvality

Vychází z rozhodnutí organizace neustále zlepšovat přijatý systému managementu kvality.

Spokojenost zákazníka
Cílem společnosti je trvalé uspokojování potřeb zákazníků s ohledem na jejich požadavky, protože jedině spokojený zákazník je zárukou dalších zakázek. Certifikovaným QMS zvýšit důvěru zákazníka k naším výrobkům a realizacím služeb. Při zajišťování akcí pro drobné investory jako obecní úřady, občany atd. poskytovat komplexní poradenskou činnost.

Kvalita služeb
Výběrem a hodnocením našich dodavatelů zajistit odevzdávání zakázek v nejvyšší kvalitě. Předcházení chybám má přednost před jejich následným odstraňováním, Základním cílem při zajištění kvality je strategie nulových vad. Všechny fáze výrobního procesu plánovat tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky zákazníků, zákonné předpisy a ustanovení. Dosažená kvalita a jakost produktů rozhoduje o postavení a úspěchu společnosti v konkurenčním prostředí.

Investice a nákupy pro zvýšení kvality realizovaných služeb
Podporovat pravidelnou obměnu techniky a nové výrobní technologie a docílit vyspělým strojovým parkem zlepšení kvality práce a snížení nákladů.

Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků
Podporovat a vést zaměstnance společnosti k neustálému zvyšování odborné způsobilosti, zlepšování jejich práce po stránce výkonnosti a kvality.

Vedení společnosti
se k podpoře této politiky jakosti zavazuje vytvořit odpovídající personální a finanční zdroje a ročně ji upřesňovat do konkrétních Cílů jakosti.

Od pracovníků se očekává
aktivní spolupráce s vedením společnosti včetně námětů k soustavnému udržování a zlepšování jakosti služeb zákazníkům.

Lubomír Krov
ředitel společnosti

 

Kontaktní údaje

A G R O E K O L s.r.o.
Hromádky z Jistebnice 215
583 01 Chotěboř

Tel.: 569 624 165
Fax: 569 624 165
E-mail: agroekol@leonet.cz

vyhledat na mapě

ředitel:
Lubomír Krov
mob.: 602 181 333

zástupce ředitele:
Josef Jelínek
mob.: 602 181 293

vedoucí mechanizace:
Václav Vampola
mob.: 602 256 100

ekonom:
Jindřiška Šemíková